Doktor filozofie

Doktor filozofie (philosophiaedoctor,v skratke PhDr. Písané pred menom) je akademický  ktorýtitul,je udeľovaný v oblasti humanitných, spoločenských a (od zrušenia udeľovanie titulu PaedDr.)I pedagogických vied na príslušných fakultách. Podmienkou k jeho získanie je ukončené magisterské vysokoškolské vzdelanie, spísanie odborného projektu, ktorému sa hovorí rigorózna práca a zloženia štátnej skúšky.

Za všetko sa dnes platí

Hovorovo sa tituly získané rigoróznym konaním všeobecne označujú ako malé doktoráty. Absolventi magisterských študijných  ktoríprogramov,získali akademický titul „magister“, môžu vykonať v tej istej oblasti štúdia štátnu skúšku, ktorej súčasťou je obhajoba odbornéhodiela.Za úkony spojené s prijatím prihlášky k tejto skúške as konaním tejto skúšky môže vysoká škola stanoviť poplatok. Títo absolventi majú právo používať za odplatu zariadenia a informačné technológie potrebné na prípravu k tejto skúške v súlade s pravidlami určenými vysokou školou. V nadväznosti na citovaný zákon potom riadenie tohto projektu upravuje každá univerzita a jej fakulta svojím vlastným poriadkom alebo iným podobným dokumentom, v rámci ktorého sú bližšie a podrobnejšie špecifikovať podmienky tohto osobitného typu štúdia.